Geschiedenis van Berghem-Linschoten-tak familie HOEFS

Hoefs en Linschoten

Deze "Linschoten-tak" vormt één van de vervolgtakken van de tak "Land van Maas en Waal", welke tak op zijn beurt weer één van de vervolgtakken was van de oorspronkelijke Berghem-tak.

Om onbekende reden trok ene Joannes Hoefs tussen 1755 en 1760 van Ewijk naar Linschoten en vormde als het ware de "stamvader" van deze Linschoten-tak.
In tegenstelling tot andere takken is in deze tak de oorspronkelijke benaming HOEFS tot de dag van vandaag gehandhaafd gebleven en niet gewijzigd is HOES.

Zijn naam is voor het eerst aangetroffen in een in Ewijk vervaardigde akte van indemniteit van 6 mei 1755.
Een dergelijke akte van indemniteit (= schadeloosstelling), ook wel borgbrief of ontlastbrief geheten, werd in vroeger eeuwen afgegeven door het kerkbestuur of door het plaatselijk armbestuur in de geboorteplaats van de betrokkene.
Toenemende armoede in de Republiek maakte het in de 17e en 18e eeuw noodzakelijk dat steden en dorpen paal en perk gingen stellen aan behoeftige vreemdelingen binnen hun grenzen.
Om voor toelating in aanmerking te komen moesten zij een verklaring overleggen waaruit bleek dat indien zij "tot armoede zouden vervallen" niet ten laste van diaconie of armbestuur van hun nieuwe woonplaats zouden komen, maar ten laste van het armbestuur van hun plaats van herkomst. (uit "Genealogie", N.Plomp)

De transcriptie (uit het Oud administratiearchief Linschoten) van de akte van indemniteit van Jan Roelof HOEFS luidt:
Certificere ende verklaren wij ondergesch, Buurmr. des Kerspels van EWIJK Rijk van Nijmegen, als dat den Thoonder dezes, JAN ROELOFS HOEFFS, alhier in onse voorsz. Kerspel van Ewijk is gebooren en opgevoedt van Eerlijke ouders / met namen Roeloff Hoeffs en Fijtjen Janssen, waarvan de moeder nog thans in leven is / en den gem(elden) Jan Hoeffs ook zoo veel bekent ons bekent is van een goet en Eerlijk gedragh, weshalven wij dese onse attestatie en verklaerenissen geerne hebben meden gegeeven, versoekende aan een ieglijk alwaar deese attestatie mag worden verthoont hem daar voor te Erkennen en de behulpsame hant te bieden, zullende in zulken val van gelijken worden gehandelt.
Verklarende wij ondergeschr. buurmr. en armmeesteren verder bij desen dat zoo het mogte komen, dat wij hopen dat den Hemel hem voor mag bewaren, zoo veel zijn persoon betreft, in armoede mogte komen te geraken, dat wij hem geern in onse Gratie ende bescherminge wellen aannemen en houden en de armbezorgers alwaar dese attestatie zal worden vertoont daar van vrij te spreken en te ontlasten.
Actum Ewijk, den 6de Maij Ao. 1755. (Was geteekent) Herm Goethardt, Armmeester, Jacob v.d. Heuvel als Buurmr., Peter Weijers als Buermester.

Historie van Linschoten

Op het punt waar de schilderachtige Lange Linschoten en de Montfoortsevaart samenkomen, ligt Linschoten, circa 4 kilometer ten zuiden van Woerden, een idyllisch dorp, weggedoken in het mooie Utrechtse polderland.
Het vlakke weiland wordt hier onderbroken door het oude Huis te Linschoten en de scheve toren van de kerk beheerst het dorpsbeeld.

Linschoten is al oud. Het is ontstaan aan de rand van een kleirug, die was gevormd door aanslibbing van de oude Linschotenstroom, niet te verwarren met het riviertje de Linschoten.
Er zijn gegevens die erop wijzen dat de polders Schagen en den Engh al omstreeks 900 werden bewoond.
Toen in 1976 de kerk werd gerestaureerd werd een turfstenen grafkist gevonden waarin zich ondermeer een zilveren muntje uit het begin van de 12e eeuw bevond.

In de late middeleeuwen ontstonden er in en om Linschoten vier kastelen, waarvan er twee als "Open huys" voor de Hollandse graven dienden. Helaas resteren van deze burchten alleen nog de fundamenten. Van het kasteel Wulverhorst is ook de gevelsteen bewaard gebleven. De andere kastelen waren Heulenstein, Huis te Nesse en het Huis te Linschoten.

Er is nog steeds een Huis ter Linschoten, niet daterend uit de middeleeuwen maar uit de 17e eeuw. Het werd door Johan Strick in 1647 gebouwd aan de Lange Linschoten.
Tot 1891 bleef bleef deze "lusthof", met het omringende parkbos en negen boerenhofsteden, in het bezit van de familie Strick van Linschoten. Tegenwoordig wordt het door een stichting beheerd.
In 1720 gaf Jan Hendrik Strick het landhuis zijn huidige vorm. Het is een strak, vierkant gebouw met twee uitspringende hoektorentjes die sierlijk afsteken tegen de plompe vorm van het kasteel (uit "Dorpen in Nederland" uitgegeven door Reader's Digest-Amsterdam).

Voor meer geschiedenis over Linschoten wordt verwezen naar het onderdeel "bezoekers/historie/Linschoten" van de officiële website van de plaats Montfoort, waar Linschoten een onderdeel van vormt:

Linschoten/Geschiedenis  Huis ter Linschoten

Ook kunt u geschiedenis en overige informatie over Linschoten vinden op www.linschoten.nu.